Chụp hút khói

Chụp hút khói

  • NH_00000398

Inox không từ tính dày 0,8mm
Môtơ con sò 5HP
Ống tole, kẽm vuông 300 x 300

Inox không từ tính dày 0,8mm
Môtơ con sò 5HP
Ống tole, kẽm vuông 300 x 300